Klantenservicefederatie.nl
 
Aanmeldformulier Data 23 maart 2021
Vul hier je gegevens in.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
DISCLAIMER

Foto- filmopnamen: tijdens de webinar kunnen audiovisuele opnamen worden gemaakt. Door aanmelding voor het evenement stemt de individuele deelnemer er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de deelnemer in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker - thans bij voorbaat - alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms-)rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan de KSF. Tevens doet de deelnemer afstand van enig recht richting KSF met betrekking tot zijn/haar portretrechten in verband met de opnamen en zal zich op geen enkele wijze verzetten tegen gebruik van de opnamen het portret van de deelnemer bevattende. Indien en voor zover noodzakelijk dat voor voornoemde rechtenoverdracht of –afstand nadere formaliteiten worden verricht zal de deelnemer op het verzoek van KSF direct en onvoorwaardelijk zijn/haar medewerking hieraan verlenen. Tevens is KSF onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat KSF het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via diverse media en internet. Het is individuele deelnemers toegestaan om tijdens de Webinars foto's en/of filmopnames te maken.

Klik hier voor de volledige disclaimer.
 
...